Política de privacitat

AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
AVÍS LEGAL.
OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per l’entitat responsable del tractament REPARACIONS ELECTRONICAS BIGMATIC, S.L. (Des d’ara RT), P.I. Cap Bella. Ronda Cap Hermosa 10 ,, 41500-ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla); així com per a la recepció de possibles clients, contactes comercials i demandes d’ocupació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.bigmatic.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de RT, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

El portal de RT, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals RT són titulars o legítimes llicenciatàries.

CONTINGUTS:

Es facilita a través d’aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’ aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de RT.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de RT, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de RT.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi RT, presentar les pàgines de RT, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAT:

RT no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ ella.

SERVEI:

RT es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de RT, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. L’accés a la pàgina web de RT implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

HIPERENLLAÇOS:

Els hiperenllaços continguts en el lloc web de RT poden dirigir a pàgines web de tercers. RT no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre RT ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.
GENERAL:

A l’efecte del que preveu el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 d’abril del Parlament i el Consell i la resta de la normativa nacional vigent, RT, l’informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

RT, posa en el seu coneixement l’existència d’un sistema de tractament de la informació, titularitat de RT, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. El citat sistema es troba descrit en el corresponent Registre d’Activitats de Tractament del RT, al que pot accedir l’usuari per comprovar la situació de les seves dades.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

RT, ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació, tal com exigeix ​​l’art. 32 del RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint amb això la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels mateixos.

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

Les mesures de seguretat que el RT tingui descrites en el Registre d’Activitats de Tractament seran aplicades al conjunt d’actius del sistema de tractament de la informació en què es tractin les dades de caràcter personal, amb l’objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Tot el personal contractat per RT i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, inclòs el deure de secret que seran degudament determinades per RT.

RECOLLIDA DE DADES:

L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l’usuari serà degudament informat dels drets que l’assisteixen.
Perquè la informació que conté el nostre sistema de tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:

Per exercitar els Drets d’accés, impugnació, rectificació, cancel·lació, supressió o oposició, portabilitat, limitació del tractament i a presentar reclamació davant l’AEPD, hauran de dirigir-se a RT, P.I. Cap Bella. Ronda Cap Hermosa 10 ,, 41500-ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla), mitjançant comunicació per escrit o mitjançant correu electrònic a l’adreça davidpavon@bigmatic.com, indicant el dret que desitja exercir.
No obstant podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

CONSENTIMENT:

L’usuari prestarà el seu consentiment perquè RT pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.
L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a RT, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat de RT

En el moment de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS:

RT no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre RT i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-RT a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració , pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que RT pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre RT i el client es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

RT es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina web de RT.

DIRECCIÓ DE CONTACTE:

El lloc web www.bigmatic.com, és gestionat per RT, inscrita al Registre Mercantil de _____________, amb les següents dades __________________________________ i amb CIF B91970095.
El sistema de tractament de la informació creat està ubicat al domicili social, el qual queda establert a l’efecte del present Avís Legal, en RT, P.I. Cap Bella. Ronda Cap Hermosa 10, 41500-ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla); sota la supervisió i control de RT, qui assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016 / 679 de 27 d’abril del Parlament i el Consell i la resta de la normativa nacional vigent, i altra legislació aplicable.

RT, d’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, és aplicable referent a això, el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 d’abril del Parlament i el Consell i la resta de la normativa nacional vigent, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, en el que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario y ofrecer contenidos adaptados a sus­ intereses. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies